TR | EN
Doktora

1. Genel Bilgi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 1980 yılında, Eskişehir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi bünyesinde kurulmuştur. 1982 yılında Anadolu Üniversitesi'nin kurulmasıyla, Elektrik-Elektronik Bölümü, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi çatısı altında öğretimine devam etmiştir. 1984 yılında ilk lisans mezunlarını vermesinden sonra, lisansüstü programı açılmıştır. 1993 yılında, Anadolu Üniversitesi'nin bazı fakülteleriyle birlikte Osmangazi Üniversitesi'nin oluşturulmasıyla, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Enstitünün diğer mühendislik anabilim dallarıyla birlikte Osmangazi Üniversitesi bünyesine geçmiştir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, tam-zamanlı 20 daimi öğretim üyesiyle, Elektronik, Telekomünikasyon, Kontrol ve Kumanda Sistemleri, Elektrik Tesisleri, Elektrik Makineleri, Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Bilim Dallarında Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde lisansüstü eğitim vermeye devam etmektedir. Bölüm öğretim üyelerimiz Raylı Sistemler lisansüstü programına da destek vermektedirler.

Bölüm yüzlerce yüksek mühendis ve doktorant mezun ederek insanlığın hizmetine sunmuştur. Ülke içinde özel sektörde ve kamu sektöründe çalışan mezunlarımız olduğu gibi, diğer ülkelerde çalışan mezunlarımız da vardır.  

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Yüksek Lisans veya Doktora diplomaları verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Lisans üstü

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Her yarıyıl öncesinde öğretim üyelerinin öğrenci talepleri ve danışmanlık yükleri dikkate alınarak, bilim dallarına alınacak öğrenci sayıları belirlenir. Bu sayılar gazete ilanıyla potansiyel adaylara duyurulur. Başvuran adayların ALES, ÜDS/KPDS, ve diploma puanları sırasıyla %50, %25 ve %25 oranlarında alınarak aday sıralaması yapılır. Duyurulan kontenjanlara göre asıl ve yedek adaylar belirlenir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı’na Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik ve Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunları doğrudan, Otomatik Kontrol, Bilgisayar, Kontrol (Kumanda), Haberleşme ve Mekatronik mühendislik mezunlarıyla  Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümleri mezunları bir bilimsel hazırlık programından sonra programa başlayabilirler.

Lisans üstü programlar arasında yatay geçiş yapmak da mümkündür.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Öğrencinin başka eğitim kurumlarından almış olduğu lisansüstü düzeydeki bazı dersleri, öğrenci başvurusu ve danışman ve anabilim dalı başkanları onayıyla öğrencinin kayıtlı olduğu derece programına sayılabilir.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek lisans programı, toplam 60 AKTS’den az olmamak koşulu ile en az 7 adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması, kredisiz olup “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir.

Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 60 AKTS’den az olmamak koşulu ile en az 7 adet ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile doktora programına (bütünleşik doktora) kabul edilmiş öğrenciler için ise, toplam 120 AKTS’den az olmamak koşulu ile en az 15 adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Lisans derecesi ile doktora programına (bütünleşik doktora) kayıt olan öğrenci söz konusu programın hem yüksek lisans hem de doktora programının zorunlu derslerini alır. Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir.

 

7. Program Profili (Amacı)

 

1)    Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nin alt dallarında ileri düzeyde analiz ve tasarım yapabilecek bilgi birikimine sahip,

2)    Seçtiği alt dalla ilgili donanım ve yazılımlarını etkin kullanabilen,

3)    Çalıştığı alt dalda geliştirilmiş model, teknik ve başka çalışmaları yeni uygulamalara uyarlayabilen veya yeni modeller ve yöntemler geliştirebilen,

4)    Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip edebilecek yeteneğe ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip,

5)    Bireysel ve grup çalışmasına yatkın, sorumluluk duygusu gelişmiş, mesleki etik bilinci kazanmış,

6)    Sosyal sorumluluk ve özgüven sahibi,

7)    Teknik konulardaki gelişmeleri ve yayınları izleyebilecek, bu çalışmaları kavrayıp özetleyebilecek, uygun çıkarımlar yapabilecek, bu bilgileri ve kendi çalışmalarını etik kurallara uygun bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ifade edebilecek

 Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisleri ve doktorantlar yetiştirmek.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

 

1.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi.

2.

Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ve bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olma.

3.

Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri bilimsel yöntemlerle tamamlama ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanma becerisi.

4.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini ileri düzeyde tanımlama ve çözme becerisi.

5.

Yeni ve özgün fikirler ve yöntemler geliştirme; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirme becerisi

6.

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme, bu tür takımlarda liderlik yapabilme; bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi.

7.

Bir yabancı dili ileri düzeyde kullanabilme, sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi.

8.

Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik ve hukuk boyutları ile proje yönetimi konularında farkındalık.

9.

İleri düzeyde mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı’ndan mezun olan yüksek mühendisler kamu ve özel sektör kuruluşlarında, elektrik enerjisinin üretilmesi, dağıtılması, başka enerjilere dönüştürülmesi, elektrikle işleyen makinelerin kontrolü, haberleşme ve bilgisayar sistemleri, elektronik denetim sistemleriyle ilgili alanlarda tasarım, üretim, işletme, satış ve bakım işlerinde görev alabilmektedirler. Doktora derecesi ile mezun olanlar da yukarıda belirtilen alanlara ek olarak, çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışabilmektedirler.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda doktora programlarında öğrenim görebilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Lisansüstü derslerde genelde iki arasınav ve bir dönem sonu sınavı verilir. Bazı derslerde ise sınavların biri yerine bir proje veya dönem ödevi çalışması yaptırılır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları veErasmus Koordinatörü)

Anabilim Dalı İletişim Adresi:

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü,

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Meşelik Yerleşkesi M4 Blok, 26480 Eskişehir

Tel: (222) 2393750/3259

Belgegeçer: (222) 2393613

e-posta: eee@ogu.edu.tr

 

Anabilim Dalı Yönetimi

 

Erasmus Koordinatörü:

Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin ODABAŞI (hodabasi@ogu.edu.tr) Dahili Telefon: 3550

 Farabi Koordinatörü:

Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin ODABAŞI (hodabasi@ogu.edu.tr) Dahili Telefon: 3550

 

15. Anabilim Dalı Olanakları

Anabilim Dalımızda halen 8 Profesör, 3 Doçent, 9 Doktor Öğretim Üyesi, biri doktora derecesine sahip 12 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 32 öğretim elemanı bulunmaktadır. Öğretim elemanlarımızın tamamı tam zamanlı çalışmaktadır. Araştırma görevlilerinden biri, bir başka üniversitede kadrolu olup, yüksek lisans ve doktora yapmak üzere bölümümüzde geçici olarak görevlendirilmiştir.

Anabilim Dalımızda çeşitli büyüklüklerde 10 adet sınıf mevcuttur. Mevcut sınıflarımızın hepsinde projeksiyon sistemi bulunmaktadır. Bu derslikler çoğunlukla lisans dersleri için kullanılmakta, YLD (15 kişilik) tamamen lisansüstü dersler için, B217 (60 kişilik) ve B101(36 kişilik) derslikleriyle B213 (20 kişilik) toplantı salonu ise lisans ve lisansüstü eğitimde paylaşımlı olarak kullanılmaktadır.

Anabilim Dalı’nda lisans düzeyinde eğitim amaçlı olarak kullanılan Elektrik Makineleri ve Güç Elektroniği, Kontrol, Haberleşme, Mikroişlemciler, İşaret Tanıma, Elektronik/Devre 1 ve Elektronik/Devre 2 laboratuvarlarının yanı sıra Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı ile ortaklaşa kullanılan çeşitli araştırma laboratuvarları mevcuttur.  Bu araştırma laboratuvarları arasında, İleri Yazılım laboratuvarı, Görüntü İşleme ve Paralel Bilgisayar Laboratuvarı, Makinayla Öğrenme ve Bilgisayarlı Görü Laboratuvarı, Yapay Zeka ve Robotik Araştırma laboratuvarı ve İleri Güç Elektroniği laboratuvarı mevcuttur.

 

16. Akademik Personel

Bölümümüzde Elektronik, Telekomünikasyon, Kontrol ve Kumanda Sistemleri, Elektrik Tesisleri, Elektrik Makineleri, Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği alanlarında çalışmakta olan toplam 32 öğretim elemanı mevcuttur. Çalışma alanlarına göre anabilim dallarındaki öğretim elemanları aşağıda verilmiştir:

Elektronik Bilim Dalı:

         Prof. Dr. Hasan Hüseyin ERKAYA

         Dr. Öğr. Üyesi Faruk DİRİSAĞLIK

         Dr. Öğr. Üyesi Gökhan DINDIŞ

         Araş. Gör. Dr. İpek ÇETİNBAŞ

 

Telekomünikasyon Bilim Dalı:

         Prof. Dr. M. Bilginer GÜLMEZOĞLU

         Prof. Dr. Rifat EDİZKAN

         Prof. Dr. Hakan ÇEVİKALP

         Doç. Dr. Erol SEKE

         Doç. Dr. Semih ERGİN

         Dr. Öğr. Üyesi Hasan Serhan YAVUZ 

         Dr. Öğr. Üyesi Helin DUTAĞACI

         Araş. Gör. Dr. Kaya TURGUT

         Araş. Gör. Çağrı KILINÇ

         Araş. Gör. Şükriye KARA

         Araş. Gör. Feyza YILMAZ

 

Kontrol ve Kumanda Sistemleri Bilim Dalı:

         Prof. Dr. Abdurrahman KARAMANCIOĞLU

         Prof. Dr. Osman PARLAKTUNA

         Dr. Öğr. Üyesi Burak KALECİ

         Dr. Öğr. Üyesi Kemal KESKİN

         Araş. Gör. Dr. Gülin ELİBOL SEÇİL

         Araş. Gör. Dr. Sezgin SEÇİL

 

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Bilim Dalı:

         Prof. Dr. Gökhan ÇINAR

         Doç. Dr. Özge YANAZ ÇINAR

         Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin ODABAŞI

         Araş. Gör. Hacı Bekir ABANUZOĞLU

 

Elektrik Tesisleri Bilim Dalı:

         Prof. Dr. Salih FADIL

         Dr. Öğr. Üyesi Burak URAZEL

          

Elektrik Makineleri Bilim Dalı: