TR | EN
Komisyonlar

ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BÖLÜM KOMİSYONLARI VE ÜYELERİ

KALİTE KOMİSYONU

Görevleri:

 1. Kurum iç değerlendirme ölçütleri ile ilgili yapılacak çalışmalar için gruplar oluşturur ve çalışmaları koordine eder.
 2. BİDR’in hazırlanması sürecini koordine eder.
 3. BİDR ilgili ölçütler üzerinde çalışan gruplardan gelen bilgileri derleyerek rapor hazırlar.
 4. MÜDEK akreditasyonu başvurusu ve değerlendirme süreçlerini koordine eder.
 5. Bölümün kalite toplantılarında temsil eder.
 6. BIDR’da A-Liderlik, Yönetişim ve Kalite başlığındaki ölçütler için yapılan faaliyetleri kayıt altına alır, istenilen kanıtları toplar, ölçütlere ait raporları hazırlar veya günceller, ölçütler için hazırlanan materyaller Aralık ayının ilk haftasında Kalite Komisyonuna iletir.
 7. BIDR’da A- Liderlik, Yönetişim ve Kalite başlığındaki ölçütler ile ilgili diğer komisyonlardan bilgi ve belge talep eder.
 8. Her yılın Temmuz ayında toplanır. Sürekli İyileştirme Komisyonundan gelen raporu değerlendirir. Tablo 1’de verilen takvimine göre MÜDEK ölçütleri ile ilgili iyileştirme önerileri için kararlar alır ve bu kararları Fakülte Kurulu’na iletir.

Üyeler:

 • Prof. Dr. Rifat EDİZKAN (Başkan)
 • Prof.Dr. Osman PARLAKTUNA
 • Prof.Dr. Hasan Hüseyin ERKAYA
 • Doç. Dr. Özge YANAZ ÇINAR
 • Dr. Öğr. Üyesi Helin DUTAĞACI

 

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOMİSYONU

Görevleri:

 1. Program Çıktılarının ölçülebilmesi için yöntemler geliştirmek ve ölçmek.
 2. MÜDEK ders dosyasının içeriğini belirlemek ve ders dosyalarının hazırlanmasını koordine etmek.
 3. Öğrencilerin, ders ve öğretim elemanı değerlendirme anketlerinin sonuçlarını değerlendirerek rapor hazırlamak.
 4. Staj İşyeri Temsilcisi Anketini Staj Komisyonu ile koordineli hazırlayarak, Staj Komisyonunca toplanan sonuçlarını değerlendirip rapor hazırlamak.
 5. Bölüm Mezunları Platformu oluşturmak, mezunlarla irtibat kurmak, iletişim ve işyeri bilgilerini toplamak, gerekli duyuruları mezunlara iletmek.
 6. Mezunlar anketi düzenlemek, takip etmek ve sonuçlarını her dönem sonunda değerlendirmek.
 7. İşverenler ile ilgili bilgileri toplamak, ilgili iş sektörlerinden gelen talepleri belirleyerek mezunları ve mezun olacak öğrencileri bilgilendirmek.
 8. Lisans LYS başarı durumlarını değerlendirip rapor hazırlamak.
 9. Lisans Öğretim Planını belirli aralıklarla gözden geçirmek ve gerekli geliştirmeleri yapmak.
 10. Her yılın Haziran ayında toplanmak ve program çıktılarına ait ölçümleri değerlendiren ve diğer iyileştirme önerilerini içeren rapor Bölüm Kurulu’na sunmak.

Üyeler:

 • Prof.Dr. Osman Parlaktuna (Başkan)
 • Prof.Dr. Hasan Hüseyin Erkaya
 • Prof.Dr. Rifat Edizkan
 • Prof.Dr. Gökhan Çınar
 • Prof.Dr. Semih Ergin
 • Araştırma Görevlileri

 

EĞİTİM KOMİSYONU

Görevleri:

 1. Her dönem açılacak lisans ve yüksek lisans ders listesinin belirlenmesi.
 2. Ders programının düzenlenmesi.
 3. Bölümüzde ders verecek bölüm dışı hocalar ile ilgili işlemlerin yürütülmesi.
 4. Dekanlık Bilg. Lab. talebi gibi taleplerinin takip edilmesi.
 5. OGUBS’e derslerin girilmesi.
 6. Kayıt döneminde canlı kontenjan takibi yapılması.
 7. Eğitim planındaki derslerin içeriklerini ve derslerin program çıktılarını sağlamadaki yeterliliklerini gözden geçirmek ve derslerin program çıktıları katkılarını güncellemek.
 8. Dört yılda bir program eğitim amaçlarını gözden geçirmek.
 9. Lisans ve Lisansüstü ders programlarını yapmak ve derslik atamalarını gerçekleştirmek,
 10. Lisans sınav programını hazırlamak.
 11. Ders yardımcılarını ve sınav gözetmenlerini belirlemek.
 12. Her dönem YL ve DR programlarında açılacak derslerin ve programlara alınacak öğrenci taleplerinin bölüm öğretim üyelerinden toplanması ve buna göre ilgili FBE belgesinin hazırlanması.
 13. Öğretim Üyelerinin lisansüstü kontenjan taleplerinin kayıt altında tutulması.
 14. FBE’den yazı geldiğinde seminer başlıklarının toplanması ve ilgili FBE tablosunun hazırlanması.
 15. Her dönem DR Yeterlik sınavı ile ilgili hazırlıkların yapılması, yazılı sınavın organize edilmesi.
 16. Bitirme projelerinin planlamasını yapmak, raporları denetlemek ve savunmaları organize etmek.
 17. Güz ve Bahar dönemlerinde ara sınav haftasından sonra öğretim üyelerinden bir sonraki dönemde önerecekleri proje konularının toplanması.
 18. Proje konularının öğrencilere ilan edilerek öğrencilerin tercihlerinin toplanması.
 19. Öğrenci tercihlerine göre gruplara proje atamalarının yapılması.
 20. Sonradan eklenmesi çıkarılması gereken öğrencilerin takibinin yapılması.
 21. Kayıt dönemi öncesinde EE Design şube dağılımlarını planlanması ve yönetime sunulması.
 22. Design Processes ve EE Design kayıtlarının canlı takip edilmesi ve derslere kayıt olmaması gereken öğrencileri dersten çıkarttırılması.
 23. Design Processes dersi sürecinde ve bunun sonunda değerlendirmeleri takip edilmesi.
 24. EE Design dersinin sunum süreçlerinin yönetilmesi. Değerlendirme formlarının toplanıp dosyalanması. Şekilsel kontrol planlamasının yapılması ve onaylanmış öğrencilerin ilgili öğretim üyesine bildirilmesinin sağlanması.
 25. Her yılın Mayıs ayında toplantı yapmak ve akademik yıl ait sürekli iyileştirme önerilerini içeren rapor hazırlayıp Sürekli İyileştirme Komisyonuna sunmak.
 26. BIDR’da B-Eğitim ve Öğretim başlığındaki ölçütler için yapılan faaliyetleri kayıt altına alır, istenilen kanıtları toplar, ölçütlere ait raporları hazırlar veya günceller, ölçütler için hazırlanan materyaller Aralık ayının ilk haftasında Kalite Komisyonuna iletir.
 27. BIDR’da B-Eğitim ve Öğretim başlığındaki ölçütler ile ilgili diğer komisyonlardan bilgi ve belge talep eder.

Üyeler:

 • Prof.Dr. Gökhan Çınar (Başkan)
 • Prof.Dr. Abdurrahman Karamancıoğlu
 • Prof.Dr. Semih Ergin
 • Doç.Dr. Özge Yanaz Çınar
 • Doç.Dr. Erol Seke
 • Dr.Öğr.Üyesi Burak Urazel

 

İNTİBAK KOMİSYONU

Görevleri:

 1. DGS, başka üniversite veya bölümlerden gelen öğrencilerin intibaklarının yapılması.
 2. Çift Anadal ve Yandal programlarını yönetmek.
 3. Yatay ve Dikey Geçiş ile Bölüme alınan öğrencilerin intibakını gerçekleştirmek.
 4. Her yılın Mayıs ayı toplantı yapmak ve akademik yıldaki faaliyetleri ve varsa intibaklarla ilgili iyileştirme önerilerini içeren rapor hazırlayıp Sürekli İyileştirme Komisyonuna iletmek.

Üyeler:

 • Prof.Dr. M. Bilginer Gülmezoğlu (Başkan)
 • Dr.Öğr.Üyesi Faruk Dirisağlık
 • Dr.Öğr. Üyesi İpek Çetinbaş

 

TANITIM KOMİSYONU

Görevleri:

 1. Bölümün sosyal medya hesaplarını yönetmek.
 2. Bölüm web sitesini yönetmek.
 3. Liselerde öğrencilerin Bölümü tanımasını sağlayacak faaliyetler yürütmek.
 4. Bölümün Lisansüstü programını ilgili olabilecek kurum ve enstitülere tanıtmak.
 5. Bölümün tanıtımı amacıyla çeşitli görsel materyaller tasarlamak.
 6. Bölüm etkinliklerini organize etmek ve yönetmek.
 7. Bölüm tanıtımı ile ilgili olarak yeni fikirler ve uygulamalar üretmek.
 8. Yılın Ocak ve Ağustos ayında toplantı yapmak ve tanıtım faaliyetlerini planlamak.
 9. Her yılın Mayıs ayı içinde akademik yılındaki faaliyetleri ve bölüm tanıtımı için önerilen iyileştirmeleri içeren rapor hazırlayıp Sürekli İyileştirme Komisyonuna sunmak.
 10. Toplumsal katkı kapsamına giren faaliyetleri kayıt altına almak.
 11. Toplumsal katkı faaliyetleri planlamak.
 12. BIDR’da D-Toplumsal Katkı başlığındaki ölçütler için yapılan faaliyetleri kayıt altına alır, istenilen kanıtları toplar, ölçütlere ait raporları hazırlar veya günceller, ölçütler için hazırlanan materyaller Aralık ayının ilk haftasında Kalite Komisyonuna iletir.
 13. BIDR’da D-Toplumsal Katkı başlığındaki ölçütler ile ilgili diğer komisyonlardan bilgi ve belge talep eder.

Üyeler:

 • Dr.Öğr.Üyesi İpek Çetinbaş
 • Araştırma Görevlileri

 

STAJ KOMİSYONU

Görevleri:

 1. Lisans öğrencilerinin stajlarının, Fakülte Staj İlkelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 2. Staj bilgilendirme toplantıları yapmak.
 3. Sigorta, genel iletişim vb amaçlar için kullanılan eeestaj@ogu.edu.tr eposta adresinin takip edilerek gerekli işlemlerin yapılması.
 4. Sigorta işlemlerinin yapılması.
 5. Öğrenciler için düzenli staj bilgilendirme toplantılarının yapılması.
 6. Staj değerlendirme formlarının hocalardan teslim alınması ve sonuçların OguBS’ye girilmesi.
 7. Her yılın Mayıs ayı toplantı yapmak ve akademik yılındaki faaliyetleri ve staj çalışmalarındaki iyileştirme önerilerini içeren rapor hazırlayıp Sürekli İyileştirme Komisyonuna iletmek.

Üyeler:

 • Prof.Dr. Hasan Hüseyin Erkaya (Başkan)
 • Prof.Dr. Salih Fadıl
 • Araştırma Görevlileri

 

ÖĞRENCİ DEĞİŞİM KOMİSYONU

Görevleri:

 1. Erasmus, Farabi vb. değişim programları çerçevesinde giden/gelen öğrencilerin öğrenim anlaşmalarının incelenmesi ve onaylanması.
 2. Uluslararası İlişkiler Biriminden gelen duyuruların (dil sınavı, staj, değişim vb.) öğrencilere ve öğretim üyelerine duyurulması.
 3. Mevcut anlaşmalar çerçevesinde Erasmus, Mevlana, Farabi, vb. öğrenci değişim programlarını yönetmek.
 4. Yeni öğrenci değişim anlaşmaları için üniversitelerle bağlantıya geçmek.
 5. Öğrenci değişim programları ile ilgili duyurular yapmak ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek.
 6. Her yılın Mayıs ayı içinde toplantı yapmak ve akademik yılındaki faaliyetleri ve öğrenci değişim programlarındaki iyileştirme önerilerini içeren rapor hazırlayıp Sürekli İyileştirme Komisyonuna iletmek.

Üyeler:

 • Doç.Dr. Hasan Serhan Yavuz (Başkan)
 • Dr.Öğr.Üyesi Burak Kaleci

 

AR-GE VE ALTYAPI KOMİSYONU

Görevleri:

 1. Sınıfların ve laboratuvarların her yarıyıl dersler başlamadan kontrol edilmesi, eksikliklerin giderilmesi (bilgisayar, projektör vb).
 2. Bölüm hocalarından veya diğer çalışanlardan gelen herhangi bir altyapı sorununun çözümü için gerekli işlemi hazırlayıp bölüm sekreterine ÜBYS yazısı yazılması için bilgi verilmesi.
 3. Eksikliklerin giderildiğinin takip edilmesi.
 4. TÜBİTAK 2209-A, TÜBİTAK 2209-B programları ve firmalar tarafından yürütülen programların duyurulması.
 5. TÜBİTAK 2209-A, TÜBİTAK 2209-B programları ve firmalar tarafından yürütülen programlarda destek alan grupların web sitesinde duyurulması ve kayıt altına alınması
 6. Bölümdeki Ar-Ge faaliyetlerinin yıllık performans takibinin yapılması.
 7. Ar-Ge projelerini arttırmak için gerekli girişimlerde bulunma (iç ve dış paydaş toplantıları).
 8. Bölümün mevcut laboratuvarlarının altyapı olanaklarını incelemek ve geliştirmek.
 9. Bölümün yeni laboratuvar dersi ihtiyaçlarını belirlemek ve Sürekli İyileştirme Komisyonunu bu konuda bilgilendirmek,
 10. Bölüm binasının genel altyapı sorunlarını ve/veya ihtiyaçlarını tespit etmek ve bunlara yönelik çözüm önerilerini Sürekli İyileştirme Komisyonuna sunmak.
 11. Her yılın Aralık ve Mayıs aylarında toplantı yapmak.
 12. Her yılın Mayıs ayı içinde güz ve bahar yarıyılları için altyapı sorunlarını içeren rapor hazırlayıp Sürekli İyileştirme Komisyonuna vermek.
 13. BIDR’da C-Araştırma ve Geliştirme başlığındaki ölçütler için yapılan faaliyetleri kayıt altına alır, istenilen kanıtları toplar, ölçütlere ait raporları hazırlar veya günceller, ölçütler için hazırlanan materyaller Aralık ayının ilk haftasında Kalite Komisyonuna iletir.
 14. BIDR’da C-Araştırma ve Geliştirme başlığındaki ölçütler ile ilgili diğer komisyonlardan bilgi ve belge talep eder.

Üyeler:

 • Prof.Dr. Hakan Çevikalp (Başkan)
 • Doç.Dr.Atabak Najafi
 • Dr.Öğr.Üyesi Gökhan Dındış

 

MEZUNLAR VE DIŞ PAYDAŞLAR KOMİSYONU

Görevleri:

 1. Her yıl istenen tanıtım personeli planlamasının yapılması.
 2. Özel sektör ile protokol ve işbirliği görüşmelerinin takip edilmesi.
 3. EMO Eskişehir ile Bilgi Ağacı seminerlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi.
 4. Mezunlar Derneği ile toplantılar ve seminerlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi.
 5. Mezunların iletişim bilgilerini tutmak ve güncellemek.
 6. Mezunların … üzerine kaydolmalarını sağlamak için duyurular yapmak.
 7. esogueee@gmail.com ve LinkedIn üzerinden mezunlarla iletişim sağlamak.
 8. Her yarıyıl sonunda mezun olanların LinkedIn grubuna üye olmalarını sağlamak.
 9. Program Eğitim Amaçlarına ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendirmek için için LinkedIn üzerinde mezunlarla ilgili istatistiksel değerler elde etmek.
 10. Her yılın Haziran ayı içinde dış paydaşlarla toplantı yapmak, dış paydaşların Elektrik-Elektronik Mühendisliği programı ile ilgili görüş ve önerilerini ve mezunlarla ilgili istatistiksel değerleri rapor olarak Sürekli İyileştirme Komisyonu’na sunmak.

Üyeler:

 • Prof.Dr. Osman Parlaktuna
 • Dr.Öğr.Üyesi Kemal Keskin